Archívum

MEGHÍVÓ

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

2011. november 29-én (kedd) 13.00 órától Szerencsen, a Rákóczi-vár Lovagtermében tartja következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Tájékoztató a KEOP-7.1.3.0-2008-0018 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Attila projektvezető

2. Beszámoló a Társulás 2011. év I. félévi működéséről, tájékoztató a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Attila projektvezető

3. Javaslat a 2012. évi munkaterv elfogadására

Előadó: dr. Béni Gyula jogi munkatárs

4. Javaslat a Társulás I-III. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előadó: Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs

5. Javaslat a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadására

Előadó: Hegedűsné Makó Valéria pénzügyi munkatárs

6. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására

Előadó: Májer János, a Pénzügyi Bizottság elnöke

7. Javaslat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó: dr. Béni Gyula jogi munkatárs

8. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására, 2011. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: dr. Béni Gyula jogi munkatárs

9. A projekt II. fordulós KEOP-1.3.0/09-11 azonosítószámú pályázatának benyújtásához szükséges döntések meghozatala

Előadó: Kiss Attila projektvezető

10. Egyebek

Az írásbeli előterjesztések későbbi időpontban, a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelő határidőben kerülnek postázásra.

A napirendre tűzött témák fontosságára tekintettel személyes megjelenésére feltétlenül számítok.

Akadályoztatása esetén kérem, hogy írásbeli meghatalmazott delegálásáról gondoskodni szíveskedjen.

Szerencs, 2011. november 21.

Koncz Ferenc

Társulás elnöke

2012 évi munkaterv elfogadása

II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala

javaslat 2012 évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására

javaslat 2012 évi költségvetési koncepció elfogadására

közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv elfogadása

szervezeti és működési szabályzat elfogadása

társulás I-III negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadása

 

A tiszta vizünkért

A tiszta vizünkértEgyeztetést tartottak a 81 település összefogásával megvalósuló nagyszabású, ivóvízminőséget javító projekt megvalósíthatósági tanulmányáról a menedzsment, a tervező és az üzemeltető képviselői március 23-án a szerencsi polgármesteri hivatalban. A program előkészítésének keretében a konkrét munkákat és azok költséghatékonyságát alátámasztó vizsgálati eredményeket március 31-ig kellett benyújtani a közreműködő szervezethez.

 

A TISZTA VIZÜNK PROJEKT TERVEZÉSE

Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására szolgáló, több mint nyolcvan települést érintő projekt kidolgozásáról tartottak egyeztető megbeszélést január 21-én a szerencsi polgármesteri hivatalban.

A tanácskozáson a program előkészítésében gesztorként résztvevő helyi önkormányzat munkatársai, a tervező, az üzemeltető és dokumentumot készítő cég képviselői egyeztették a nagyszabású program finanszírozására benyújtandó pályázathoz nélkülözhetetlen részletes megvalósíthatósági tanulmány tartalmi elemeit. A megbeszélésen a polgármesteri hivatal szakemberei számba vették a beruházás előkészítése érdekében elvégzett munkát és annak tapasztalatait, és a jelenlévők egyeztették a 2010 első félévének feladatait.

 

Kiválasztották a tervezőt

Eredményesnek bizonyult az a közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás, amelyet Borsod-Abaúj-Zemplén 81 települése ivóvízminőséget javító projektjének tervezésére írt ki augusztus 5-én a gesztor szerencsi önkormányzat.

Miután az eljárással és a döntéssel kapcsolatban kifogás nem merült fel, Rónavölgyi Endréné polgármester és Gadóczi Bertalan jegyző október 20-án az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő siófoki Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviselőjével, Nyikos Lajos ügyvezetővel írták alá a vállalkozói szerződést. A cégnek a több mint négymilliárd forintos beruházás előkészítését szolgáló engedélyezési és kiviteli

 

Projektkidolgozásról egyeztettek

Az ivóvízminőség-javító beruházás előkészületeiről tartottak egyeztető tárgyalást november 3-án a szerencsi polgármesteri hivatalban. A projekt kidolgozása maximális együttműködést igényel a tervező és a szolgáltató cégek, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítő szervezet szakembergárdájától.

Ennek az összehangolt munkának az elősegítését szolgálta a gesztor pályázó szerencsi önkormányzat által összehívott megbeszélés annak érdekében, hogy a vállalt határidőre, jövő év szeptember 31-ére rendelkezésre álljanak a szükséges tervek és hatósági engedélyek a lakosság életminőségének a javítását szolgáló nagyszabású beruházás megvalósításához. A projektnek 14 eleme van, amelyek a honlapunkon megtekinthetők. Ezek tervezése során a műszaki szakmai, üzemeltetési szempontból megalapozott, leginkább költséghatékony és legfenntarthatóbb megoldást kell kiválasztani és részletesen kidolgozni, megvizsgálva és értékelve minden lehetséges vízminőség-javítást eredményező alternatívát.

 

Ajánlati felhívás tervezésre

Szerencs Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása c. projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyban közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos lapjában, mely hirdetmény a Közbeszerzési Értesítő 91. számában 2009. 08. 05-én KÉ-15175 azonosító számon jelent meg tájékoztató jelleggel.

Az ajánlatokat a felhívásban megjelöltek szerint 2009. szeptember 21-ig lehet benyújtani. Ezt követően kezdődhet el az ajánlatok részletes értékelése. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a tervek szerint 2009. október 6-án történik.

 

ÖSSZEFOGÁS SZÁZEZER EMBER TISZTA IVÓVÍZÉÉRT

Hazánkban eddig szinte példa nélküli összefogással, az Európai Unió pénzügyi támogatásával Szerencs Város Önkormányzatának gesztorságával, indult útjára Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyolcvanegy települését érintő ivóvízminőség-javító projekt. A szakmai szervezetek legfontosabb feladata, hogy teljesüljenek azok a követelmények, amelyek a pályázat második fordulójának sikeréhez szükségesek.

A Projekt Irányító Bizottság július 3-ai ülésén elhangzott, hogy az eltelt hónapokban elsősorban koordinációs, tájékoztatási, kapcsolattartási és PR feladatok jelentkeztek a beruházás előkészítésében. Konkrét intézkedések, szerződésmódosítások történtek a projekt műszaki, szakmai monitoring, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság területén. A híradások, tudósítások, riportok az elektronikus és nyomtatott sajtóban elsősorban az ivóvíz minőségének javítása érdekében megvalósuló példaértékű összefogást hangsúlyozták, amivel teljesíthető Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával, az egészséges ivóvíz tekintetében tett vállalásai.
Az idei esztendő második félévben a közbeszerzési eljárások után következik a részletes tervek kidolgozása a megvalósíthatósági tanulmányt készítő szoros együttműködésben. A sikeres második fordulós pályázat elengedhetetlen feltétele a jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozása, amely ellátja majd a beruházási és projekt-fenntartási feladatokat is.

 

Jóváhagyott kommunikációs terv

Szerencs Város Önkormányzata az I. fordulós projekt megvalósítására megkötött támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban 2009. május 31-én benyújtotta a projekt kommunikációs tervét a KvVM fejlesztési Igazgatósághoz, mint Közreműködő Szervezethez.

A tervet a projekt PR, nyilvánossági feladatait ellátó Szerencsi Kulturális Szolgáltató Bt. készítette.  A szakmai anyagot a Közreműködő Szervezet a 2009. június 8-án kelt jóváhagyó levelében foglaltak szerint elfogadta hivatkozással arra, hogy a dokumentum teljesen megfelel az előírásoknak, tartalmazza a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató kötelezően megjelölt kommunikációs csomagjának összes elemét, részletezi az előkészítő szakasz tájékoztatási feladatait.